logo

intro_1.jpg

 

 

 

 

            고객을 먼저 생각하는 기업이 되겠습니다. 

            회사명 : 주식회사 아빅스
                창립일 : 2004년 5월
                위치 : 경기도 안양시 만안구 만안로 49, 1503(호정타워)

                주요사업 : 정보통신기기 제조 및 서비스

intro_2.jpg

intro_3.jpg